Image

 

 Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rozmaryn Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 11 lok.19. 00—052 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@rozmaryn.waw.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rozmaryn Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 11 lok. 19. 00—052 Warszawa lub na adres: biuro@rozmaryn.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1)            realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

2)              kontaktowania się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między Administratorem a Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;

3)              dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Pani / Pan pracuje lub, który reprezentuje, czyli kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, podmioty księgowe i audytorskie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane przetwarzane będą w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z Administratorem Pani/Pana pracodawca/podmiot, który Pani / Pan reprezentuje, a po tym okresie do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora Administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać we wskazanym celu, jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Pani/Pan znalazła/ł.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana pracodawcy/podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Od Pani/Pana pracodawcy/podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje otrzymujemy dane takie jak Pani/Pana imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Pani/Pan zajmuje.
 8. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 2.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

ŚLEDŹ NAS

KONTAKT

Rozmaryn Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka  11 lok.49
00-052 Warszawa

Image